کورش اکرمیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه آموزشی مکانیک (کارشناسی پیوسته - کاردانی)قطعیتمام وقت