بهبود خادمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳پزوهشگری اجتماعیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۷جامعه شناسی محضدانشگاه ازاد دهاقان اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۰جامعه شناسی توسعهدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی نی ریزمدیر گروهقطعیتمام وقت